با هم در مسیر صرفه جویی آب

منبع آبی که استفاده می کنیم شیر آب نیست! آب طی یک سفر طولانی و پیچیده به ما می رسد. لازم است با همدیگر برای حفاظت از منابع آبی تلاش کنیم.


با هم در مسیر صرفه جویی آب