بالاترین جایزه بین المللی کارآفرینی در جهان اسلام

مهندس امیرحسـین خشایار دانایی، مدیرعامل شرکت “پـارس حیـان” موفـق به دریـافـت جایــزه بیــن المللـی "برتـرین کارآفـرین" در اجلاس لنکـاوی مالزی با رتبـه "سـرآمـد برترینـــها" (Pinnacle of Supremacy) گردید. این شـرکت با تولیــد بیش از 12 برند در صنعت بهداشـتی خاورمیانه پیشـتاز است. دریافت جایزه طلایی محصـولات سالم و ایمـن و جایــزه صادر کننده نمونه ملی از دیگر افتخارات این شرکت اسـت. شش ایرانی دیگـر نیـز در سـایر صنــایع به عنــوان کارآفـرین برتـــر انتخاب شدند.